ابرهای نقطه ای حاصل از اسکن لیزری متحرک – نقشه برداری سه بعدی خودکار از عوارض جاده ای