برگزاری کنفرانس مکانی هوشمند trajectoryXyzt اعلام شد