مصاحبه با مهندس مومنی رئیس هیئت مدیره جامعه صنفی مهندسان نقشه بردار ایران