یادی از دکتر عباس سحاب بنیان‌گذار دانش نقشه‌نگاری به شیوه نوین در ایران